Przejdź do treści
wcag

kontrast

Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu

wsparcie

Podkreśl elementy klikalne
deklaracja dostępności

Zajęcia dydaktyczne

Szanowni Państwo!

Wytyczne dla uczelni w sprawie organizacji roku akademickiego 2021/2022

Z dniem 15 sierpnia 2021 r. w życie weszło rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki uchylające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

https://www.gov.pl/attachment/db4aab64-cd09-4ba9-b577-d46b910b53a

Na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki w dniu 13 sierpnia br. opublikowany został także komunikat:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/uchylenie-rozporzadzenia-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-25-lutego-2021-r-w-sprawie-czasowego-ograniczenia-funkcjonowania-niektorych-podmiotow-systemu-szkolnictwa-wyzszego-i-nauki-w-zwiazku-z-zapobieganiem-przeciwdzialaniem-i-zwalczaniem-covid-19

z wytycznymi dotyczącymi organizacji kształcenia w roku akademickim 2021/2022.

Ministerstwo, co do zasady, przewiduje powrót od 1 października 2021 do prowadzenia kształcenia w uczelniach w ich siedzibach. W ocenie Ministerstwa aktualna sytuacja epidemiczna pozwala na zniesienie obostrzeń i ograniczeń w funkcjonowaniu uczelni i pozwala na przywrócenie standardowych zasad kształcenia. Jednocześnie w przypadku zwiększenia liczby zachorowań możliwe będzie ponowne wprowadzenie niektórych ograniczeń w funkcjonowaniu uczelni, w tym m.in. przez kształcenie w trybie hybrydowym lub w skrajnym przypadku powrót do wyłącznie kształcenia zdalnego. Jednak ostateczne decyzje w tym zakresie będą uwzględniały dynamikę zachorowań na COVID-19 oraz decyzje rządu.

W piątek 20 czerwca otrzymaliśmy od Pana Ministra list potwierdzający wcześniejsze ustalenia i zawierający niezwykle istotną informację dotyczącą organizacji kształcenia. Pozwólcie Państwo, że zacytuje ten fragment: „Pragnę zaznaczyć, że w opinii Ministerstwa Edukacji i Nauki, a także m.in. Głównego Inspektora Sanitarnego, do prowadzenia działalności dydaktycznej uczelni nie mają zastosowania limity osób określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861, ze zm.).” Wyjaśnia to wątpliwości nas wszystkich dotyczące limitów osób mogących brać udział w zajęciach.

Zasady organizacji zajęć w semestrze zimowy 2021/2022 w Uniwersytecie Śląskim

Mając świadomość tak wielu niewiadomych, zarówno epidemicznych jak i natury prawnej, władze rektorskie podjęły decyzję o powrocie do kształcenia w murach Uniwersytetu.
W czerwcu i lipcu tego roku pracował w Uczelni zespół, w skład którego weszli m.in. planiści, prodziekani, dyrektorzy kierunków. Wspomniany zespół wypracował zalecenia, które są podstawą szczegółowych wytycznych dotyczących organizacji kształcenia w Uniwersytecie w semestrze zimowym 2021/2022. Planowane jest prowadzenie zajęć w formie stacjonarnej z elementami kształcenia zdalnego. Zajęcia realizowane w formule zdalnej powinny stanowić tylko część oferty Uczelni. Jej ostateczny zakres powinny przedyskutować, ustalić i zaakceptować kolegia wydziałów, wydziałowe komisje ds. kształcenia i studentów oraz rady dydaktyczne. Organizacja kształcenia w ramach poszczególnych wydziałów i kierunków studiów zależy bowiem od wielu czynników: dostępnej bazy lokalowej, liczności konkretnych lat studiów, konieczności prowadzenia zajęć w konkretnym laboratorium, itp. Dlatego właśnie szczegółowe uzgodnienia w tym zakresie pozostawiamy Państwu Dziekanom. Przyjęte rozwiązania powinny jednak uwzględniać m.in: dbałość o bezpieczeństwo uczestników zajęć, możliwość zmiany formy kształcenia na zdalną gdyby zaszła taka potrzeba, dbałość o jakość kształcenia, obowiązujące przepisy. Proszę o działania, które umożliwią planistom jak najszybsze przystąpienie do opracowywania planów zajęć.

Zakładam, że:

 • na niektórych kierunkach studiów zdalnie prowadzone będą wybrane wykłady (na przykład ze względu na bardzo dużą liczbę studentów czy dla studiów niestacjonarnych aby ograniczyć przyjazdy studentów na uczelnię);
 • tam gdzie jest to możliwe zajęcia mogą być realizowane w formule hybrydowej – oprócz odpowiedniego wyposażenia technicznego konieczne są umiejętności techniczne posiadane przez nauczycieli akademickich oraz odpowiednie wsparcie służb informatycznych;
 • wybrane moduły zajęć dydaktycznych mogą być realizowane w formule blended learning;
 • forma prowadzenia zajęć i weryfikowania efektów uczenia się musi zostać precyzyjnie określona w sylabusie modułu:
 • koordynator modułu powinien zadbać o spójność formy prowadzenia zajęć dla wszystkich grup studenckich;

Polecam Państwu zamieszczony na stronie www.zdalny.us.edu.pl  Przewodnik po kształceniu zdalnym w Uniwersytecie Śląskim zawierający cenne wskazówki, definicje pojęć i terminów, które należy wykorzystać podczas organizacji i prowadzenia zajęć akademickich z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. https://www.zdalny.us.edu.pl/pl/nauczyciele-akademiccy/dzialalnosc-dydaktyczna/poradniki/przewodnik-po-ksztalceniu-zdalnym-w-us

Jesteśmy świadomi, że sytuacja jest dynamiczna i zarówno jeszcze przed rozpoczęciem semestru jak i w jego trakcie możliwa będzie zmiana tych zaleceń, co będzie wynikało
z troski o bezpieczeństwo uczestników zajęć a więc zarówno studentów, jak i osób prowadzących zajęcia.

Jednocześnie przypominam Państwu o obowiązujących regulacjach istotnych dla organizacji procesu dydaktycznego w Uniwersytecie, w szczególności: zarządzenie nr 85 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia godzin prowadzenia zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz zarządzenie nr 169 z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie planowania, dokumentowania i sposobu rozliczania rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych, godzin ponadwymiarowych i zleconych, praktyk zawodowych doktorantów oraz zdolności dydaktycznej w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

 1. liczebność grup zajęciowych

Decyzje w kwestii minimalnej liczby studentów w grupie leżą w gestii władz dziekańskich. Zgodnie z kompetencją ustaloną przez Rektora wspomnianym wyżej zarządzeniem to:

„Dziekan po zasięgnięciu opinii dyrektora kierunku ustala dla każdego kierunku liczebność grup zajęciowych na studiach nie mniejszą niż 8 osób. W przypadku studiów doktoranckich sprawę tą konsultuje z kierownikiem studiów doktoranckich. Dziekan kieruje się koniecznością zapewnienia odpowiedniego poziomu jakości kształcenia oraz bierze pod uwagę uwarunkowania finansowe wydziału.”

 1. przestrzeganie ustalonych terminów planowania zdolności dydaktycznej

Zdajemy sobie sprawę jak pracochłonny i czasochłonny jest proces układania harmonogramu zajęć ale powinien on zakończyć się w czasie umożliwiającym przekazanie tak studentom jak i nauczycielom akademickim informacji o tym w jakiej formule, kiedy i gdzie będą się odbywały zajęcia.

Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z Regulaminem studiów obowiązującym w Uniwersytecie Śląskim student ma prawo dostępu do informacji, w szczególności za pośrednictwem uczelnianych stron internetowych (m.in. USOSweb, informatora Karty kierunku) w zakresie:

a) programów studiów udostępnionych co najmniej trzy miesiące przed rozpoczęciem roku akademickiego,

b) aktualnych sylabusów, określających zwłaszcza metody i kryteria oceniania wraz ze wskazaniem formy egzaminu lub zaliczenia udostępnionych w ciągu pierwszych dwóch tygodni danego semestru lub w ciągu dwóch tygodni od rozpoczęcia zajęć, jednak nie później niż dwa tygodnie przed terminem weryfikacji efektów uczenia się, gdy z powodu odmiennej organizacji przyjętej w jednostce dane zajęcia nie rozpoczynają się wraz z początkiem semestru,

c) harmonogramów zajęć udostępnionych co najmniej tydzień przed rozpoczęciem semestru,

d) godzin i miejsca dyżurów nauczycieli akademickich udostępnionych na początku semestru,

Szczególnie istotnym elementem planowania zajęć dydaktycznym jest umożliwienie naszym studentom udziału w skierowanej do nich ofercie ogólnouczelnianej.

Kwestia organizacji pasm językowych (lektoratów)

Plany zajęć na poszczególnych kierunkach powinny być dostosowane do ustalonych wcześniej zajęć w ramach tzw. pasm językowych tak aby umożliwić studentom możliwość uczestniczenia w obowiązkowym lektoracie. W tym celu konieczne jest pilne spotkanie wydziałowych planistów z Dyrekcją Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych celem wypracowania optymalnego czasu realizacji zajęć w ramach pasm. Gdy tylko ustalimy jego termin prześlemy Państwu tę informację.

Nowe zarządzenia regulujące organizację kształcenia w Uniwersytecie

Wśród nowych projektowanych regulacji prawnych wypracowanych przez powołane w tym celu zespoły eksperckie dotyczących organizacji procesu dydaktycznego są:

 • projekt zarządzenia w sprawie sposobu organizacji zajęć realizowanych na poziomie ogólnouczelnianym,
 • projekt zarządzenia w sprawie zasad prowadzenia w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
 • projekt zarządzenia w sprawie wprowadzenia procedury składania i archiwizowania pisemnych prac dyplomowych.

W najbliższych dniach wymienione projekty będziemy konsultować z członkami Komisji ds. kształcenia i studentów, aby mogły wejść w życie jeszcze przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego.

Minima programowe ISM

Przypominam Państwu także o konieczności wprowadzenia do systemu Karty kierunku minimum programowego ustalonego dla indywidualnych studiów międzyobszarowych, które to jest niezbędne dla prawidłowej organizacji tej formy kształcenia w Kolegium.  Pierwszy raz w tym roku można to zrobić w karcie kierunku poprzez wskazanie w programie studiów modułów minimum programowego, co z pewnością znacznie ułatwi Państwu pracę.

Profesorowie wizytujący

Bardzo proszę Dyrekcje kierunków o starania, aby w każdym roku akademickim na każdym kierunku studiów zatrudniać do prowadzenia zajęć przynajmniej jednego Profesora wizytującego. Formalne zasady znajdziecie Państwo pod adresem: https://us.edu.pl/pracownik/sprawy-miedzynarodowe/profesorowie-wizytujacy/ (w intranecie), a oto garść uwag praktycznych:

 • zapraszana osoba nie może mieć obywatelstwa polskiego,
 • warto pomyśleć o zaangażowaniu profesora wizytującego na kilka kolejnych lat,
 • osoba z tytułem profesora nie musi być zatrudniona w żadnej uczelni ani instytucji badawczej;
 • można zaprosić jako profesora wizytującego osobę zatrudnioną w instytucie naukowym w Polsce, albo w polskiej uczelni,
 • profesor wizytujący zajęcia może prowadzić zdalnie,
 • warto zrobić rozeznanie wśród partnerów T4E a także za naszą wschodnią i południową granicą,
 • fakt prowadzenia zajęć w języku angielskim, jeśli wynika z zaproszenie profesora wizytującego, wystarczy odnotować w sylabusie modułu na dany semestr (nie wymaga to zmiany w programie studiów).

Ta wyjątkowa sytuacja, w której przyszło nam funkcjonować przez ostatnie półtora roku podczas organizacji kształcenia zdalnego udowodniła, że potraficie Państwo z sukcesem w krótkim czasie przeorganizować proces dydaktyczny w Uniwersytecie.

Serdecznie wszystkim Państwu dziękuję.

Jestem przekonana, że także teraz wszyscy dołożymy starań aby sprostać kolejnym wyzwaniom związanym z organizacją procesu kształcenia w nadchodzącym nowym roku akademickim.

Z wyrazami szacunku

dr Katarzyna Trynda, prof. UŚ
prorektor ds. kształcenia i studentów

 

Załącznik: 
Komunikat dotyczący organizacji kształcenia w roku akademickim 2021/2022

Biuletyn informacji pblicznej
facebook instagram twitter youtube issuu research gate issuu

Ważne dane kontaktowe:

Całodobowa infolinia NFZ o koronawirusie:
tel. 800 190 590

Całodobowa Infolinia Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Katowicach na temat koronowirusa:
tel. 660 686 917

Najbliższe oddziały zakaźne:

 • Bytom (Szpital Specjalistyczny nr 1, al. Legionów 49),
 • Chorzów (Szpital Specjalistyczny, ul. Zjednoczenia 10),
 • Tychy (Szpital Megrez, ul. Edukacji 102),
 • Cieszyn (Szpital Śląski, ul. Bielska 4).

Pełna lista oddziałów zakaźnych:  www.gov.pl.

Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
tel. +48 32 359 22 22
NIP: 634-019-71-34

Kontakt dla mediów:
rzecznik@us.edu.pl

Kontakt w sprawie zamieszczania informacji na tej stronie: radoslaw.aksamit@us.edu.pl

© Copyright 2021 - All Rights Reserved