Skip to main content
wcag

contrast

Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu

assistance

Podkreśl elementy klikalne
deklaracja dostępności

Ogólne zasady oceniania

Poniższe zasady obowiązują zarówno w trybie zdalnym, jak i kontaktowym:

1. Okresem zaliczeniowym jest semestr.

2. Warunkiem zaliczenia semestru jest uzyskanie zaliczeń wszystkich modułów przewidzianych planem studiów i uzyskanie łącznie co najmniej 30 punktów ECTS.

3. Zaliczenie modułu następuje na podstawie pozytywnego zweryfikowania osiągnięcia przez studenta wszystkich efektów uczenia się modułu. Dziekan może rozstrzygnąć o uznaniu za zaliczony moduł wcześniej już zaliczony przez studenta. Dziekan ma prawo zasięgnąć opinii osoby odpowiedzialnej za realizację modułu.

4. Zaliczenie modułu może nastąpić w trakcie trwania semestru po zakończeniu zajęć dydaktycznych danego modułu, za zgodą dziekana i na zasadach wynikających z Regulaminu studiów – § 24 ust. 2.

5. Ocena końcowa modułu może być ustalana:

a) na podstawie ocen uzyskanych w ramach zaliczeń poszczególnych efektów uczenia się;

b) na podstawie egzaminu obejmującego weryfikację wszystkich efektów uczenia się modułu;

c) na podstawie egzaminu obejmującego weryfikację części efektów uczenia się modułu. W tym ostatnim (trzecim) przypadku przy ustalaniu oceny końcowej z modułu należy uwzględnić oceny uzyskane w ramach zaliczeń efektów uczenia się nieobjętych tym egzaminem.

6. Ocena końcowa modułu może uwzględniać oceny niedostateczne uzyskane w ramach terminów zaliczeń i egzaminów.

7. Szczegółowy sposób ustalania oceny końcowej danego modułu określa sylabus tego modułu.

8. W przypadku odbywania studiów częściowych lub praktyk za granicą, za zgodą dziekana dopuszczalne jest rozliczenie roczne.

9. W przypadku modułów kończących się egzaminem, przed przystąpieniem do egzaminu student musi uzyskać pozostałe zaliczenia, jeśli są przewidziane w module, na zasadach w nim określonych.

10. W przypadku nieuzyskania któregoś z zaliczeń studentowi przysługuje dodatkowy termin zaliczenia.

11. Dla egzaminów wyznacza się dwa terminy: pierwszy i drugi (poprawkowy). W przypadku uzyskania w pierwszym terminie oceny niedostatecznej lub nieprzystąpienia do pierwszego terminu bez usprawiedliwienia, studentowi przysługuje prawo do składania egzaminu poprawkowego.

12. Osoba przeprowadzająca weryfikację efektów uczenia się albo dziekan w uzasadnionych przypadkach może przywrócić studentowi termin zaliczenia lub egzaminu. Wniosek o przywrócenie terminu powinien zostać złożony najpóźniej w ciągu 7 dni od ustania przyczyny uzasadniającej nieobecność w danym terminie. Wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

13. Weryfikacja efektów uczenia się przeprowadzana jest w języku, w jakim był prowadzony moduł. Na wniosek studenta i za zgodą prowadzącego weryfikacja może odbyć się w innym języku.

14. Terminy:

a) terminy egzaminów oraz sposób ogłoszenia ich wyników ustala egzaminator w porozumieniu ze studentami. Nie można wyznaczyć dwóch lub więcej terminów egzaminów w tym samym dniu dla studentów tego samego kierunku, specjalności, formy, poziomu i roku studiów. Sprawy sporne w tym zakresie rozstrzyga dziekan;

b) pierwszy termin egzaminu wyznacza się w sesji egzaminacyjnej najwcześniej w trzecim dniu po zakończeniu zajęć danego modułu. Egzamin poprawkowy może odbyć się nie wcześniej niż po upływie 14 dni od daty ogłoszenia wyniku pierwszego terminu egzaminu. Na wniosek studenta termin składania egzaminu poprawkowego może zostać wyznaczony wcześniej;

c) student może składać egzamin przed zakończeniem zajęć dydaktycznych modułu oraz egzamin poprawkowy przed sesją poprawkową, jeżeli egzaminator wyrazi na to zgodę;

d) na wniosek studenta dziekan może wyrazić zgodę na przystąpienie do pierwszego terminu egzaminu w trakcie sesji poprawkowej. Dziekan może zasięgnąć opinii egzaminatora;

e) zaliczenie semestru zimowego powinno nastąpić nie później niż do 15 marca, a zaliczenie semestru letniego lub roku nie później niż do 25 września. Na wniosek studenta dziekan może w uzasadnionych przypadkach przedłużyć te terminy. Student jest zobowiązany do uczestniczenia w zajęciach następnego semestru od jego początku bez względu na termin zaliczenia poprzedniego semestru.

15. Student uczestniczący w pracach badawczych lub wdrożeniowych, w ramach których osiągnął efekty uczenia się zbieżne z efektami dla danego modułu, może ubiegać się o zaliczenie tego modułu lub poszczególnych efektów uczenia się w ramach modułu. O zaliczeniu rozstrzyga dziekan. Może w tym celu zasięgnąć opinii koordynatora modułu lub pracownika naukowego odpowiedzialnego za prowadzenie danych prac badawczych lub wdrożeniowych.

16. Udział studenta w pracach obozu naukowego może być podstawą do zaliczenia w całości lub w części studenckiej praktyki zawodowej, jeżeli program obozu naukowego odpowiada efektom uczenia się przewidzianym dla danej praktyki.

17. Oceny

A) Stosuje się następujące oceny zaliczeń, egzaminów i oceny końcowej modułu:

a) bardzo dobry — 5,0 — A;

b) dobry plus — 4,5 — B;

c) dobry — 4,0 — C;

d) dostateczny plus — 3,5 — D;

e) dostateczny — 3,0 — E;

f) niedostateczny (pierwszy termin egzaminu lub zaliczenia) — 2,0 — FX;

g) niedostateczny (egzamin lub zaliczenie poprawkowe i komisyjne) — 2,0 — F.

B) W przypadku zajęć z wychowania fizycznego, szkolenia BHP oraz przysposobienia bibliotecznego,nie stosuje się ocen, zastępując je formułami:

a) zaliczono (zal);

b) nie zaliczono (nzal).

C) Student jest zobowiązany przedłożyć dziekanowi indeks z wpisanymi ocenami w terminie do 7 dni po zakończeniu sesji poprawkowej, z uwzględnieniem § 24 ust. 5 Regulaminu studiów.

18. Osoba egzaminatora wskazana jest w sylabusie danego modułu. W uzasadnionych przypadkach dziekan może rozstrzygnąć o wyznaczeniu innego egzaminatora.

19. W sprawach dotyczących zaliczeń i egzaminów przysługuje studentowi prawo odwołania do dziekana w terminie 14 dni od ogłoszenia wyników weryfikacji efektów uczenia się.

20. W terminie 14 dni od ogłoszenia wyników egzaminu student ma prawo wglądu do pracy pisemnej, jeżeli jest ona podstawą do zaliczenia efektów uczenia się modułu.

21. Korzystanie z niedozwolonych form pomocy w trakcie weryfikacji efektów uczenia się (w tym przedstawienie pracy będącej plagiatem) skutkuje negatywnym wynikiem tej weryfikacji.

22. Komisyjne formy weryfikacji efektów uczenia się:

a) na umotywowany wniosek studenta, złożony w ciągu 5 dni roboczych od daty ogłoszenia wyniku egzaminu poprawkowego lub ostatniego terminu zaliczenia, dziekan w uzasadnionych przypadkach może zarządzić zaliczenie komisyjne lub ustny egzamin komisyjny, które winny odbyć się w możliwie najkrótszym terminie;

b) komisyjne formy weryfikacji odbywają się przed komisją powołaną przez dziekana. W skład komisji wchodzą: dziekan, względnie w wyjątkowych przypadkach upoważniony przez dziekana nauczyciel akademicki co najmniej ze stopniem doktora jako przewodniczący, osoba, która przeprowadzała poprzednią weryfikację efektów uczenia się, oraz drugi specjalista z zakresu efektów uczenia się objętych weryfikacją;

c) komisji nie może przewodniczyć osoba, która przeprowadzała poprzednią weryfikację efektów uczenia się;

d) dziekan może zarządzić przeprowadzenie egzaminu komisyjnego w innej formie niż ustna;

e) na wniosek studenta w zaliczeniu komisyjnym lub egzaminie komisyjnym może uczestniczyć przedstawiciel organu samorządu studenckiego, opiekun roku lub grupy ćwiczeniowej, a także rzecznik praw studenta i doktoranta.

23. W stosunku do studenta, który nie uzyskał zaliczenia semestru, dziekan rozstrzyga odpowiednio o:

a) skierowaniu na powtarzanie modułu lub modułów i warunkowym wpisie na następny semestr, jeżeli student nie uzyskał zaliczenia z nie więcej niż dwóch modułów;

b) skierowaniu na powtarzanie semestru;

c) skreśleniu z listy studentów.

 

Źródło:
Regulamin studiów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

 

Uwaga! 27 kwietnia 2021 roku Senat Uniwersytetu Śląskiego podjął uchwałę, zgodnie z którą od 1 października 2021 roku będzie obowiązywał nowy Regulamin studiów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Powyższe informacje są więc aktualne do końca września 2021 roku, kiedy to strona zostanie zaktualizowana.

Biuletyn informacji pblicznej
facebook instagram twitter youtube issuu research gate issuu

Important contact data:

NFZ - 24/7 coronavirus helpline:
phone no. 800 190 590

District Sanitary and Epidemiological Station in Katowice - 24/7 coronavirus helpline:
phone no. 660 686 917

Nearest infection wards:

  • Bytom (Szpital Specjalistyczny nr 1, al. Legionów 49),
  • Chorzów (Szpital Specjalistyczny, ul. Zjednoczenia 10),
  • Tychy (Szpital Megrez, ul. Edukacji 102),
  • Cieszyn (Szpital Śląski, ul. Bielska 4).

Full list of infection wards: www.gov.pl.

University of Silesia in Katowice
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
phone no. +48 32 359 22 22
NIP: 634-019-71-34

Contact for media:
rzecznik@us.edu.pl

Contact for publishing information on this website: radoslaw.aksamit@us.edu.pl

© Copyright 2021 - All Rights Reserved