Skip to main content
wcag

contrast

Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu

assistance

Podkreśl elementy klikalne
deklaracja dostępności

Weryfikacja efektów w trakcie zajęć zdalnych

Weryfikacja efektów uczenia się w trakcie zajęć prowadzonych w trybie zdalnym

1. Podczas realizacji zajęć wykładowca może weryfikować zakładane efekty uczenia się oraz monitorować poziom wiedzy studentów przy pomocy technologii informatycznych.

2. O postępach w uczeniu się oraz uzyskanych ocenach studenci powinni być informowani na bieżąco za pomocą korespondencji mailowej dostępnej w USOSweb lub na wybranej platformie (Moodle, MS Teams).

3. Zaleca się dostosowanie:

  • warunków zaliczenia zajęć/modułu do zmienionej postaci, w szczególności w zakresie zasad udziału w zajęciach zdalnych, metod weryfikacji zakładanych efektów uczenia się, sposobu ich zaliczenia, sposobu ustalania oceny końcowej z modułu, sposobu i trybu wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach zdalnych;
  • form aktywności studenta na zajęciach zdalnych w ramach danego modułu i ich wymiaru godzinowego, z tym że sumaryczne obciążenie pracą studenta wpływające na liczbę punktów ECTS określone w sylabusie modułu nie może ulec zmianie.

4. Należy ze zrozumieniem podchodzić do ewentualnych problemów technicznych, w szczególności okresowych problemów z jakością połączenia internetowego. W szczególnych sytuacjach (np. wynikających z tzw. wykluczenia cyfrowego) wykładowca może zrezygnować z weryfikacji obecności na zajęciach (frekwencji) jako kryterium warunkującego zaliczenie zajęć bądź dopuszczenie do egzaminu i zaliczenie całego modułu.

5. W przypadku uzasadnionej nieobecności na zajęciach zdalnych prowadzonych w trybie synchronicznym student powinien mieć dostęp do materiałów dydaktycznych do wykorzystania w trybie offline na zasadach określonych przez prowadzącego zajęcia. Wykładowca może zalecić inną formę odrobienia tego typu zajęć.

6. Dostosowanie warunków zaliczenia zajęć lub modułu do zmienionej postaci zajęć:

  • dopuszczalne jest wyłącznie za zgodą dziekana wydziału;
  • nie może prowadzić do zmiany zakładanych efektów uczenia się określonych w programie studiów oraz w sylabusie przedmiotu.

7. O wszelkich zmianach związanych z dostosowaniem warunków realizacji zajęć oraz ich zaliczenia należy poinformować studentów za pomocą korespondencji mailowej dostępnej w USOSweb lub na wybranej platformie (Moodle, MS Teams).

Biuletyn informacji pblicznej
facebook instagram twitter youtube issuu research gate issuu

Important contact data:

NFZ - 24/7 coronavirus helpline:
phone no. 800 190 590

District Sanitary and Epidemiological Station in Katowice - 24/7 coronavirus helpline:
phone no. 660 686 917

Nearest infection wards:

  • Bytom (Szpital Specjalistyczny nr 1, al. Legionów 49),
  • Chorzów (Szpital Specjalistyczny, ul. Zjednoczenia 10),
  • Tychy (Szpital Megrez, ul. Edukacji 102),
  • Cieszyn (Szpital Śląski, ul. Bielska 4).

Full list of infection wards: www.gov.pl.

University of Silesia in Katowice
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
phone no. +48 32 359 22 22
NIP: 634-019-71-34

Contact for media:
rzecznik@us.edu.pl

Contact for publishing information on this website: radoslaw.aksamit@us.edu.pl

© Copyright 2021 - All Rights Reserved