Skip to main content
wcag

contrast

Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu

assistance

Podkreśl elementy klikalne
deklaracja dostępności

Organizacja egzaminów dyplomowych zdalnych

Zasady organizacji egzaminów dyplomowych w trybie zdalnym

1. Do przeprowadzania egzaminów dyplomowych w trybie zdalnym używa się platformy MS Teams

2. Narzędzia wykorzystywane do przeprowadzenia egzaminów muszą umożliwiać kontrolę przebiegu egzaminu i bezpieczeństwo danych, w tym wymaganą przepisami ochronę danych osobowych egzaminatora i studentów.

3. Weryfikacja tożsamości studenta odbywa się z wykorzystaniem standardowego mechanizmu logowania do odpowiedniej usługi (login i hasło). Jeśli zachodzą wątpliwości co do tożsamości studenta wykładowca może poprosić studenta o udostępnienie obrazu z kamery i okazanie indeksu lub innego dokumentu ze zdjęciem. Student powinien mieć uruchomioną kamerę przez cały czas trwania egzaminu.

4. W przypadku wystąpienia problemów z połączeniem internetowym w trakcie egzaminu egzaminator może ponowić próbę połączenia lub powtórzyć egzamin w tym samym lub innym dniu.

5. Zasady przeprowadzania egzaminu należy odpowiednio indywidualnie dostosować do potrzeb studentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

6. Warunki organizacji egzaminów dyplomowych w trybie zdalnym:

 • przeprowadzenie egzaminów dyplomowych w trybie zdalnym jest możliwe przy użyciu odpowiedniego sprzętu (komputera lub innego urządzenia wyposażonego w mikrofon, głośniki i kamerę) umożliwiającego przesyłanie dźwięku i obrazu;
 • dziekan ustala procedurę przeprowadzania egzaminu dyplomowego z uwzględnieniem specyfiki kierunków studiów oraz obowiązujących przepisów. W procedurze należy wskazać zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych związanych z problemami technicznymi uczestników egzaminu;
 • mając na uwadze ochronę i bezpieczeństwo danych osobowych dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu dyplomowania w trybie zdalnym, studenci składają dokumenty w postaci elektronicznej wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu zarejestrowanego w systemie USOS;
 • przed dopuszczeniem do egzaminu dyplomowego student składa oświadczenie o gotowości przystąpienia do egzaminu w trybie zdalnym, w tym o dostępie do łącza internetowego, posiadania konta Office 365 w domenie UŚ, posiadania odpowiedniego sprzętu wraz ze zgodą na rejestrację jego egzaminu;
 • dziekan lub wyznaczona przez niego osoba powołuje komisję egzaminu dyplomowego, a przewodniczący komisji informuje jej członków i dyplomanta o terminie egzaminu zdalnego, wykorzystując w tym celu system poczty elektronicznej USOSmail.

7. Przebieg egzaminu dyplomowego:

a) egzamin powinien odbyć się przy zachowaniu wymogów zapewniających w szczególności:

 • transmisję egzaminu dyplomowego w czasie rzeczywistym między jego uczestnikami;
 • wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy egzaminu dyplomowego mogą wypowiadać się w jego toku – z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.

b) przewodniczący komisji rozpoczyna spotkanie online zespołu egzaminującego, zapraszając na spotkanie dyplomanta (dyplomant nie powinien być członkiem grupy egzaminacyjnej);

c) egzamin powinien być przeprowadzony zgodnie z zasadami dyplomowania danego kierunku studiów;

d) na zakończenie egzaminu przewodniczący informuje o jego wyniku;

e) protokół z przeprowadzanego egzaminu dyplomowego sporządzany jest w postaci elektronicznej. Przewodniczący i członkowie Komisji niezwłocznie zatwierdzają w APD protokół egzaminu, co jest równoważne podpisaniu protokołu.

Biuletyn informacji pblicznej
facebook instagram twitter youtube issuu research gate issuu

Important contact data:

NFZ - 24/7 coronavirus helpline:
phone no. 800 190 590

District Sanitary and Epidemiological Station in Katowice - 24/7 coronavirus helpline:
phone no. 660 686 917

Nearest infection wards:

 • Bytom (Szpital Specjalistyczny nr 1, al. Legionów 49),
 • Chorzów (Szpital Specjalistyczny, ul. Zjednoczenia 10),
 • Tychy (Szpital Megrez, ul. Edukacji 102),
 • Cieszyn (Szpital Śląski, ul. Bielska 4).

Full list of infection wards: www.gov.pl.

University of Silesia in Katowice
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
phone no. +48 32 359 22 22
NIP: 634-019-71-34

Contact for media:
rzecznik@us.edu.pl

Contact for publishing information on this website: radoslaw.aksamit@us.edu.pl

© Copyright 2021 - All Rights Reserved