Skip to main content
wcag

contrast

Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu

assistance

Podkreśl elementy klikalne
deklaracja dostępności

Ścieżki indywidualnego kształcenia

Uwaga! W związku z obecną sytuacją epidemiczną wnioski o indywidualny tok studiów (ITS) można składać drogą elektroniczną.

 

Na czym polega ITS, czyli indywidualny toku studiów?

Na doborze przedmiotów (modułów) w ramach realizacji uczenia się w zakresie przewidzianym na danym kierunku oraz w zakresie dodatkowym, a także na udziale studenta w pracach naukowo-badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych – z uwzględnieniem jego zainteresowań. W przypadku odbywania studiów według ITS okres studiów może zostać skrócony.

 

Kto może ubiegać się o ITS?

  1. Student, który ukończył pierwszy semestr studiów i uzyskał średnią ocen powyżej 4,0 (rada dydaktyczna właściwa dla danego kierunku może podnieść wymaganą średnią ocen); lub
  2. Student, który został zatrudniony w uczelni w konsekwencji zdobycia przez niego, indywidualnie lub w zespole, grantu na finansowanie działalności naukowej; lub
  3. Student, który ukończył z oceną celującą studia pierwszego stopnia i kontynuuje naukę na studiach drugiego stopnia oraz przedstawił na piśmie szczegółową koncepcję realizacji ITS; lub
  4. Student będący laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego albo laureatem konkursu międzynarodowego lub ogólnopolskiego – od momentu rozpoczęcia studiów.

 

Wniosek o udzielenie zgody na ITS

Student ubiegający się o ITS przedstawia dziekanowi wykaz zajęć, w których zamierza uczestniczyć, oraz indywidualnie ustalony z prowadzącymi zajęcia sposób realizacji efektów kształcenia i ich weryfikacji.

Wniosek w przedmiocie ITS rozstrzyga dziekan, biorąc pod uwagę postępy w studiowaniu, zainteresowania i zdolności studenta. Przyznając ITS, dziekan dokonuje wyboru opiekuna ITS (z uwzględnieniem propozycji studenta) oraz – na wniosek opiekuna ITS i po konsultacji z właściwym dyrektorem kierunku studiów – określa szczegółowe zasady odbywania studiów w ramach ITS.

Jeżeli student nie spełnia warunków określonych w programie ITS, dziekan może cofnąć zgodę na odbywanie studiów według ITS.

Biuletyn informacji pblicznej
facebook instagram twitter youtube issuu research gate issuu

Important contact data:

NFZ - 24/7 coronavirus helpline:
phone no. 800 190 590

District Sanitary and Epidemiological Station in Katowice - 24/7 coronavirus helpline:
phone no. 660 686 917

Nearest infection wards:

  • Bytom (Szpital Specjalistyczny nr 1, al. Legionów 49),
  • Chorzów (Szpital Specjalistyczny, ul. Zjednoczenia 10),
  • Tychy (Szpital Megrez, ul. Edukacji 102),
  • Cieszyn (Szpital Śląski, ul. Bielska 4).

Full list of infection wards: www.gov.pl.

University of Silesia in Katowice
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
phone no. +48 32 359 22 22
NIP: 634-019-71-34

Contact for media:
rzecznik@us.edu.pl

Contact for publishing information on this website: radoslaw.aksamit@us.edu.pl

© Copyright 2021 - All Rights Reserved