Skip to main content
wcag

contrast

Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu

assistance

Podkreśl elementy klikalne
deklaracja dostępności

Verification of learning outcomes during remote classes

Weryfikacja efektów uczenia się w trakcie zajęć prowadzonych w trybie zdalnym

1. Podczas realizacji zajęć wykładowca może weryfikować zakładane efekty uczenia się oraz monitorować poziom wiedzy studentów przy pomocy technologii informatycznych.

2. O postępach w uczeniu się oraz uzyskanych ocenach studenci powinni być informowani na bieżąco za pomocą korespondencji mailowej dostępnej w USOSweb lub na wybranej platformie (Moodle, MS Teams).

3. Zaleca się dostosowanie:

  • warunków zaliczenia zajęć/modułu do zmienionej postaci, w szczególności w zakresie zasad udziału w zajęciach zdalnych, metod weryfikacji zakładanych efektów uczenia się, sposobu ich zaliczenia, sposobu ustalania oceny końcowej z modułu, sposobu i trybu wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach zdalnych;
  • form aktywności studenta na zajęciach zdalnych w ramach danego modułu i ich wymiaru godzinowego, z tym że sumaryczne obciążenie pracą studenta wpływające na liczbę punktów ECTS określone w sylabusie modułu nie może ulec zmianie.

4. Należy ze zrozumieniem podchodzić do ewentualnych problemów technicznych, w szczególności okresowych problemów z jakością połączenia internetowego. W szczególnych sytuacjach (np. wynikających z tzw. wykluczenia cyfrowego) wykładowca może zrezygnować z weryfikacji obecności na zajęciach (frekwencji) jako kryterium warunkującego zaliczenie zajęć bądź dopuszczenie do egzaminu i zaliczenie całego modułu.

5. W przypadku uzasadnionej nieobecności na zajęciach zdalnych prowadzonych w trybie synchronicznym student powinien mieć dostęp do materiałów dydaktycznych do wykorzystania w trybie offline na zasadach określonych przez prowadzącego zajęcia. Wykładowca może zalecić inną formę odrobienia tego typu zajęć.

6. Dostosowanie warunków zaliczenia zajęć lub modułu do zmienionej postaci zajęć:

  • dopuszczalne jest wyłącznie za zgodą dziekana wydziału;
  • nie może prowadzić do zmiany zakładanych efektów uczenia się określonych w programie studiów oraz w sylabusie przedmiotu.

7. O wszelkich zmianach związanych z dostosowaniem warunków realizacji zajęć oraz ich zaliczenia należy poinformować studentów za pomocą korespondencji mailowej dostępnej w USOSweb lub na wybranej platformie (Moodle, MS Teams).

Biuletyn informacji pblicznej
facebook instagram twitter youtube issuu research gate issuu

Important contact data:

NFZ - 24/7 coronavirus helpline:
phone no. 800 190 590

District Sanitary and Epidemiological Station in Katowice - 24/7 coronavirus helpline:
phone no. 660 686 917

Nearest infection wards:

  • Bytom (Szpital Specjalistyczny nr 1, al. Legionów 49),
  • Chorzów (Szpital Specjalistyczny, ul. Zjednoczenia 10),
  • Tychy (Szpital Megrez, ul. Edukacji 102),
  • Cieszyn (Szpital Śląski, ul. Bielska 4).

Full list of infection wards: www.gov.pl.

University of Silesia in Katowice
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
phone no. +48 32 359 22 22
NIP: 634-019-71-34

Contact for media:
rzecznik@us.edu.pl

Contact for publishing information on this website: radoslaw.aksamit@us.edu.pl

© Copyright 2021 - All Rights Reserved