Skip to main content
wcag

contrast

Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu

assistance

Podkreśl elementy klikalne
deklaracja dostępności

Pytania i odpowiedzi

STUDENCI I DOKTORANCI

1. W jakim trybie funkcjonuje CINiBA?

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 6 listopada 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, od dnia 9 listopada 2020 roku Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka będzie funkcjonować wyłącznie zdalnie.

Wychodząc naprzeciw potrzebom czytelników, ponownie zostanie uruchomiona usługa książkomatów.

Szczegółowe zasady funkcjonowania biblioteki znajdują się na stronie: ciniba.edu.pl.

2. Czy byłaby możliwość otwarcia kabin pracy indywidualnej?

Nowe zasady bezpiecznego korzystania z kabin w okresie stanu „pomarańczowego” zostaną wkrótce ogłoszone na stronie: ciniba.edu.pl.

3. Działanie dziekanatów – czy mogę przyjść odebrać legitymację/indeks? Jak mogę złożyć podanie?

Wydane legitymacje studenckie, legitymacje doktorantów, a także legitymacje służbowe nauczycieli akademickich pozostają ważne w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz 60 dni po zakończeniu tego okresu. Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności legitymacji.

Studenci I roku mogą przychodzić do dziekanatów po wcześniejszym kontakcie mailowym lub telefonicznym właśnie w celu odbioru legitymacji lub indeksu. Dane kontaktowe dostępne są na stronie: us.edu.pl/student/zdalny-kontakt-z-dziekanatami-spnjo-oraz-cwfis.

Odstąpiono od obowiązku dokumentowania przebiegu studiów w indeksie bowiem przebieg studiów dokumentowany jest w USOS. Nie ma więc konieczności pilnego zgłaszania się po odbiór indeksu.

4. Czy w związku z wprowadzeniem drugiego poziomu zagrożenia osoby, które wyjechały na Erasmusa, mogą pozostać za granicą?

Oczywiście, mogą pozostać za granicą.

5. Czy zajęcia można nagrywać? Czy prowadzący może odmówić?

Pkt 6 19) Regulaminu studiów: „(Studentowi przysługuje prawo w szczególności do) utrwalania treści zajęć w formie zapisu dźwiękowego w granicach użytku dozwolonego przepisami prawa autorskiego”. Źródło: bip.us.edu.pl.

Uwaga: nagrywanie obrazu wymaga zgody prowadzącego oraz pozostałych widocznych uczestników zajęć.

6. Czy jest zakaz opuszczania akademika?

Obecnie wzbronione są odwiedziny w Domach Studenckich i Domach Asystenta, a także przemieszczanie się pomiędzy poszczególnymi akademikami/domami asystenckimi, natomiast nie ma zakazu opuszczania obiektu, w którym się mieszka i powrotu do niego (sytuacja nie dotyczy potencjalnych osób objętych kwarantanną). Zgodnie z apelem „zostańmy w domu” (również studenckim/asystenckim), każdy mieszkaniec winien sam rozważyć ryzyko dla siebie i innych, wynikające z przemieszczania się.

7. Jak będzie wyglądało czesne, skoro nie ma zajęć stacjonarnych. Czy są przewidziane jakieś pomniejszenia opłat?

Zdalna forma prowadzenia zajęć nie może być uznana za „gorszą” pod względem efektów dydaktycznych. Zasadniczo preferujemy formę kontaktową, lecz nie wynika to z faktu, że zajęcia prowadzone na odległość dają studentom mniejszą wiedzę czy mniejsze umiejętności. Chodzi raczej o to, że wspólna, fizyczna obecność w jednym miejscu pozwala na nawiązywanie głębszych relacji i tworzenie silniejszej wspólnoty akademickiej.

Większość kosztów ponoszonych przez uczelnię w związku z kształceniem to koszty osobowe – związane z zatrudnianiem pracowników. Stan pandemii nie wiązał się ze zwolnieniem pracowników z ich zwykłych obowiązków względem studentów. W sytuacji, z jaką borykamy się od marca 2020 roku, pracownicy dydaktyczni wciąż prowadzą zajęcia w takim samym wymiarze godzin, zaś pracownicy administracyjni wciąż zapewniają obsługę toku kształcenia. Zmieniły się formy kontaktu, lecz nie zmienił się zakres prac, jakie na uczelni były konieczne do wykonania.

Nowa sytuacja wymusiła także wdrożenie rozwiązań umożliwiających pracę zdalną, w tym również zapewnienie, by każdy student mógł z tych narzędzi korzystać. Generalne obniżenie opłat za studia nie wydaje się zatem zasadne, bowiem nie zmienił się zakres świadczeń ze strony uczelni – a jedynie ich forma.

Zajęcia prowadzone w formie zdalnej są zajęciami co do zasady tej samej jakości co zajęcia prowadzone w formie kontaktowej. W ich trakcie realizowane są wszystkie efekty uczenia się założone w programach studiów dla danych kierunków – uczelnia nie zwolniła prowadzących zajęcia z żadnych obowiązków w tym względzie. Dzięki temu przyszłe dyplomy będą miały taką samą wartość jak te, które zostały wydane przed rokiem 2020.

8. Jak będzie wyglądała sprawa odbioru dyplomów? Czy jest możliwość przesłania dyplomu pocztą?

W okresie nasilającej się epidemii i związanych z nią obostrzeń prosimy o nieprzyjeżdżanie po dyplomy do dziekanatów. Zaleca się nawiązanie kontaktu mailowego (dane dostępne są na stronie: us.edu.pl/student/zdalny-kontakt-z-dziekanatami-spnjo-oraz-cwfis). Jeśli jest potrzeba uzyskania skanu dyplomu, dziekanat prześle go pocztą elektroniczną. W bardzo szczególnych przypadkach, po przekazaniu przez absolwenta uzasadnionego wniosku (skan/zdjęcie podpisanego pisma), oryginał dyplomu zostanie wysłany na wskazany adres listem poleconym z potwierdzeniem odbioru.

9. Jak wygląda sytuacja z zajęciami z wychowania fizycznego?

Zajęcia z przedmiotu wychowanie fizyczne prowadzone są zdalnie. Szczegóły prowadzenia zajęć ustala nauczyciel w porozumieniu z grupą dydaktyczną. Ze względu na to, iż część studentów z drugiego naboru nie zalogowała się na zajęcia, możliwość logowania się została przedłużona do końca października. Również studenci już zalogowani mogą do końca października przelogować się i wybrać korzystną dla siebie grupę.

Dodatkowo równolegle prowadzone są zajęcia sekcji sportowych AZS, organizowane zgodnie z wymogami sanitarnymi dla poszczególnych dyscyplin sportowych i z ustaleniami wprowadzonego poziomu zabezpieczeń. Są to dobrowolne zajęcia sportowe, w których studenci–zawodnicy uczestniczą w treningach i zawodach, reprezentując naszą uczelnię. W przypadku chęci wycofania się studenta z takich zajęć może on w każdej chwili – informując o tym prowadzącego – przejść na zajęcia teoretyczne.

10. Jeżeli wszystkie zajęcia będą odbywać się w formie zdalnej, czy będzie można opuścić akademik i mieć zachowane miejsce?

Nie ma możliwości zachowywania miejsc bez wnoszenia opłat. Oczywiście po formalnym wykwaterowaniu i opróżnieniu pokoju nie płaci się już za akademik, natomiast powrót na poprzednie miejsce będzie możliwy tylko wówczas, jeśli w międzyczasie nie otrzymała go inna osoba.

11. Jakie zajęcia będą odbywały się w formie kontaktowej?

W formie kontaktowej odbywać będą się tylko te zajęcia, co do których dziekan zdecyduje, że są niezbędne i mogą odbywać się z zachowaniem reżimu sanitarnego.

12. Czy dokumenty mogę przekazywać do dziekanatu w formie elektronicznej?

Tak – kontakt z dziekanatami będzie miał formę w pełni zdalną.Wyjątkiem są jedynie te formalności, co do których odrębne przepisy (np. ustawowe) wymagają dostarczania dokumentacji w formie papierowej. Dotyczy to m.in. składania wniosków o świadczenia, które najlepiej wysłać listem poleconym na adres macierzystego wydziału, przy czym wskazany jest uprzedni kontakt z dziekanatem. Kontakt stacjonarny będzie możliwy w wyjątkowych sytuacjach, z zachowaniem ścisłych rygorów sanitarnych.

13. Czy mogę nadal mieszkać w domu studenckim?

Tak. Ważne jest zachowanie ścisłego reżimu sanitarnego oraz zgłaszanie wszelkich niepokojących objawów. Należy również pamiętać o zakazie przemieszczania się studentów pomiędzy DS/DA oraz o zachowaniu dystansu i maksymalnym ograniczeniu liczby osób przebywających w jednym miejscu.

14. Czy mogę korzystać z infrastruktury badawczej na potrzeby realizacji pracy dyplomowej?

Dostęp do aparatury w celu realizacji części praktycznej prac dyplomowych jest możliwy, ale ograniczony do niezbędnego minimum. Przebywanie studentów w laboratoriach ograniczone jest do minimum. Osoby chcące korzystać z infrastruktury muszą dokonać rejestracji. Szczegółowe zasady korzystania z infrastruktury badawczej znajdują się na stronie: us.edu.pl/uczelnia/status-zabezpieczen-covid-19/poziom-2 (w sekcji „Funkcjonowanie infrastruktury badawczej, dydaktycznej i artystycznej”).

15. Co w sytuacji, kiedy stwierdzono u mnie zarażenie koronawirusem, mam objawy charakterystyczne dla COVID-19, miałem kontakt z kimś, kto jest zarażony lub ma objawy zarażenia?

Na stronie us.edu.pl/uczelnia/status-zabezpieczen-covid-19 znajdują się szczegółowe instrukcje dotyczące procedur zachowania, podzielone na trzy kategorie: studenci i doktoranci, mieszkańcy domów studenckich, pracownicy.

 

PRACOWNICY

1. Czy wszyscy pracownicy będą świadczyć pracę zdalną?

W ramach drugiego poziomu zabezpieczeń praca świadczona jest w większości w trybie zdalnym. Należy jednak pamiętać, że dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania działów uczelni przełożony może zdecydować o świadczeniu przez poszczególne osoby pracy stacjonarnej.

2. Jaka dokumentacja jest wymagana do rozpoczęcia pracy zdalnej?

Pracownik powinien otrzymać od przełożonego polecenie realizacji pracy zdalnej. Wzór polecenia dostępny jest na stronie: us.edu.pl/uczelnia/status-zabezpieczen-covid-19 w sekcji dla pracowników.

3. Jak wygląda tryb oferowania pracownikom badań, kto może z nich skorzystać i w jakich sytuacjach?

Szczegóły precyzujące postępowanie w sytuacji podejrzewania u siebie zarażenia koronawirusem zostały opisane na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia: nfz.gov.pl/. Znajdują się tam również schematy postępowania diagnostycznego (plik .PDF dostępny na dole strony). Uczelnia dysponuje ograniczonymi środkami pozwalającymi skierować pracowników i studentów na testy badające obecność wirusa SARS-CoV-2. Pierwszeństwo mają tu osoby z wyraźnymi objawami wskazującymi na obecność wirusa. W takim przypadku należy skontaktować się z p. Bożeną Golanką, kierującą pracami Inspektoratu BHP i Ochrony Przeciwpożarowej (e-mail: bozena.golanka@us.edu.pl, tel. 32 359 12 83). O wynikach testu należy niezwłocznie powiadomić kierującą pracami Inspektoratu BHP i OP oraz bezpośredniego przełożonego. Do czasu otrzymania wyniku należy powstrzymać się od pracy stacjonarnej.

4. Jakie są wytyczne dotyczące pracy kontaktowej w ramach drugiego poziomu zabezpieczeń?

W ramach świadczenia pracy należy pamiętać o:
– ograniczeniu do minimum bezpośrednich kontaktów pracowników w pracy;
– załatwianiu spraw za pomocą poczty elektronicznej; 
– przekazywaniu wszelkiej korespondencji zaadresowanej do odpowiednich jednostek za pośrednictwem Kancelarii Ogólnej (pracownicy jednostek zobowiązani są do odbierania korespondencji z Kancelarii Ogólnej);
– składaniu dokumentów innych niż finansowe, które wymagają złożenia podpisów, w formie skanów lub zdjęć (prosimy zadbać, aby potrzebne podpisy i pieczątki były wyraźne).

5. W jaki sposób możliwe jest korzystanie z infrastruktury badawczej, dydaktycznej i artystycznej?

Dostęp do aparatury możliwy jest wyłącznie w celu realizacji projektów badawczych oraz utrzymania i konserwacji urządzeń. W pomieszczeniach laboratoryjnych określone są dopuszczalne limity osób przebywających w jednym czasie w pomieszczeniach. Obowiązkowa jest rejestracja osób przebywających w laboratoriach, a wszelka praca odbywa się z zachowaniem rygorów sanitarnych. Szczegółowe zasady korzystania z infrastruktury znajdują się na stronie:us.edu.pl/uczelnia/status-zabezpieczen-covid-19/poziom-2 (w sekcji „Funkcjonowanie infrastruktury badawczej, dydaktycznej i artystycznej”).

6. W jaki sposób prowadzone są obrony doktorskie i komisje habilitacyjne?

Obrony doktorskie i komisje habilitacyjne odbywają się w przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu na Wydziale Nauk Społecznych (Katowice, ul. Bankowa 11, sala 212). W celu ustalenia terminu obrony doktorskiej lub komisji habilitacyjnej należy kontaktować się z Pionem IT drogą elektroniczną (e-mail: wideokonferencje@us.edu.pl). Obrony rozpraw doktorskich i komisje habilitacyjne przeprowadzane są przy użyciu Systemu Wideokonferencyjnego Uniwersytetu przy bezpośredniej obecności na sali doktoranta lub habilitanta, przewodniczącego komisji, promotora, protokolanta oraz pracownika służb informatycznych z zachowaniem rygorów sanitarnych. Pozostali członkowie komisji uczestniczą w obronie rozpraw doktorskich i komisjach habilitacyjnych przy użyciu Systemu Wideokonferencyjnego Uniwersytetu, a osoby zainteresowane udziałem w obronie w charakterze publiczności mogą brać w niej udział poprzez transmisję na żywo za pomocą kanału YouTube z możliwością zadawania pytań i zabierania głosu w formie pisemnej poprzez YouTube. Głosowanie podczas obrony doktorskiej lub komisji habilitacyjnej odbywa się z wykorzystaniem Systemu Głosowania Uniwersytetu. Jeżeli względy techniczne zezwolą, to obrona doktorska lub komisja habilitacyjna mogą się odbywać w innej sali zlokalizowanej w jednym z budynków Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Przewodniczący Rady Naukowej może wyrazić zgodę na odstąpienie od bezpośredniej obecności doktoranta, habilitanta lub promotora, którzy uczestniczą wówczas w obronie lub komisji w sposób zdalny.

Biuletyn informacji pblicznej
facebook instagram twitter youtube issuu research gate issuu

Important contact data:

NFZ - 24/7 coronavirus helpline:
phone no. 800 190 590

District Sanitary and Epidemiological Station in Katowice - 24/7 coronavirus helpline:
phone no. 660 686 917

Nearest infection wards:

  • Bytom (Szpital Specjalistyczny nr 1, al. Legionów 49),
  • Chorzów (Szpital Specjalistyczny, ul. Zjednoczenia 10),
  • Tychy (Szpital Megrez, ul. Edukacji 102),
  • Cieszyn (Szpital Śląski, ul. Bielska 4).

Full list of infection wards: www.gov.pl.

University of Silesia in Katowice
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
phone no. +48 32 359 22 22
NIP: 634-019-71-34

Contact for media:
rzecznik@us.edu.pl

Contact for publishing information on this website: radoslaw.aksamit@us.edu.pl

© Copyright 2021 - All Rights Reserved